Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

 

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
FAQ PRIJS
INDICATIE
CONTACT

FAUNAWET

Wet Flora en Fauna
Mag je het hele jaar door bomen/struiken snoeien of kappen?

Deze werkzaamheden zijn het gehele jaar toegestaan. Naast de beperkingen van de vergunningplicht zijn er ook beperkingen met betrekking inheemse diersoorten.

Citaat wetboek uit flora- en faunawet: Artikel 11
 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

bron: www.wetten.overheid.nl

 

Onder de bescherming van de flora- en faunawet vallen alle vogels en zoogdieren die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie.

bron: www.vogelbescherming.nl